48 – Gaardboe: overtro før og nu i det nordlige Vendsyssel


Cyprianus kan jeg ikke finde, men her er en Tryllebog fra min bedstefars bogreol – den er fra 1858 – og i undertitlen står: Det nyeste i Taskenspillerkonsten og den naturlige magi. For første gang overgivet Offentligheden.
Om A. P. Gaardboe kan man læse i et af de tidligere indlæg. Han var en bondesøn fra Raabjerg, gik aldrig i skole, lærte sig selv at læse, lærte andre det. Blev interesseret i historie og kastede sig ud i historiske studier. Fik fortjenstmedalje for sine historisk-videnskabelige arbejder. Uddrag af hans mange artikler er udkommet som bog for et par år siden. Jeg benytter originalerne fra Jydsk Historiske og Topografiske Samlinger. Denne artikel er fra 1886.
Gaarboe indleder med at glæde sig over, at oplysningen har fjernet megen overtro og bragt viden i stedet. Dog sukker han over, at selv dannede og oplyste folk stadig hænger fast i fortidens “fordomme”, som han kalder det. Han plæderer for mere oplysning som eneste middel til at udrydde de sidste rester af fordums overtro. Han indleder artiklen således: ( citat side 46)
“Da Overtroen jo lidt efter lidt har maattet og fremdeles maa vige for den tiltagende Oplysning, navnlig mere Kjendskab til Naturlovene, maa det i kulturhistorisk Henseende have stor Interesse at samle og til Efterslægten overlevere saa megen Oplysning som muligt om denne Menneskeslægtens lavere Kulturtrin uadskillelige Svaghed.”
Nu bevæger han sig ud i befolkningen og giver en lang række eksempler på de ritualer, der knyttede sig til dagligdagen og som havde til formål at bringe menneskene frelste gennem dagen.
Jeg nævner et par eksempler, men der er utallige. Hvis en ko var forhekset, skulle manden på gården stille sig ved kirkens vestre ende med ansigtet vendt mod øst. Så skulle han tage tre håndfulde jord under sin højre fod og lægge lige så megen jord der, som han tog, men fra marken uden for kirkegården. Kirkejorden + et stykke “flyverøn” skulle bindes på koen, og alt skulle gøres i stilhed. Så var det hekseri forbi.
Troen ikke blot på hekseri, men også på hekse og trolde trivedes i bedste velgående gennem hele 1800tallet – og selv om man ikke mere brændte dem, så var hekse af begge køn suspekte personer, undertiden dog agtede, som vi kan ane det i Lars Hesselholts fortælling om Hans i Rumpen, der havde læst i Cyprianus og kunne standse løbske heste blot med et par ord.
Min bedstemor, der var barn i sidste del af 1800tallet, fortalte mig ofte om sin bedstefar, der når han kørte hjem fra Skagen, hørte troldfolket hviske og pusle i klitterne. Det var muligvis ham, der senere hængte sig på loftet – og så har han jo nok været temmelig fuld, når han kørte hjem fra Skagen. Ja, det var de fleste bønder efter en tur i storbyen Skagen! Onkel Lars fortæller om sådan en hjemvendende bonde, der dog ikke nåede længere end til møddingen på Hesselholt – her faldt han af vognen, og da min farmor havde vasket ham og min farfar sat ham på den rette kurs, stavrede han hjem. Næste dag spurgte min farfar, om han nåede helt hjem –  jo da, svarede han, jeg tog lige den vestre dørstolpe, da jeg skulle ind.
Varsler om strandinger var naturligvis almindelige. Mange endda som Gaardboe kalder “troværdige og oplyste” folk havde set skibe stå på revlerne, men når de kom nærmere, forsvandt skibene – og kort efter skete en stranding lige netop der. Undertiden så de et lys skinne i havet – og det betød altså, at et skib skulle strande der. Det slog aldrig fejl.
Det med lyset har jeg hørt mange gange som barn. Man fortalte os, at der undertiden sås et lys brænde inde mellem træerne i det lille egekrat, der hørte til Hesselholt, og som i øvrigt ligger der endnu. Man mente, at lyset brændte over det sted, hvor de 12 apostle var blevet begravet. Den historie fortaltes igen og igen. Som børn gik vi efter det lys, men det brændte aldrig for os.
Mange varsler knyttede sig selvfølgelig til fiskeriet. Og her var det f.eks. sådan, at hvis en fisker på vej ned til sin båd mødte en gammel kone, en “kjærling”, så vendte han straks om og tog sig en fridag. På havet skulle han i al fald ikke. Da man må formode, at alle kendte alle i den tids Skagen, må det have været en sær skik – enten begav de gamle koner sig ikke ud på den tid af døgnet, eller også var de ude på at obstruere fiskernes frie dræt…
Et eksempel ved sygdom: Hvis et barn led af engelsk syge, en diagnose, man ikke stillede i den tids Skagen ( nu havde man altså heller ingen læger til at stille den) så regnede man med, at barnet var “skøjset”, og det betød, at en skøge havde kastet sine onde øjne på det. Nu skulle man så tage barnet med op på kirkegården – skære tre tørv af en ny grav – stille de to på højkant og den tredje som overligger, så der blev et hul at putte barnet gennem. På vejen hjem skulle man kravle med barnet over kirkediget, og hjemme skulle barnet puttes igennem et åbent vindue. Alt det putteri kurerede så barnet, og hvad skulle man så også med læger!? Gaardboe tilføjer, at man endnu ( i 1880’erne) tror på, at barnet med den engelske syge kan kureres alene ved at lade det sove i skøgens særk. Så et vist fremskridt med hensyn til ritualernes forenkling er der dog sket i Gaardboes tid!
Man kunne remse tusinde eksempler på lignende ritualer op. Et enkelt synes jeg lige skal nævnes: Når et fruentimmer fik nyt tøj, skulle hun, inden hun tog det på, spytte tre gange gennem det ene ærme. Man må da håbe, at det var ærmer af en vis vidde.
Jeg har nævnt heksene og troldkarlene, der kunne forgøre folks dyr og børn og andet tilbehør, men der var en anden form for hekseri, som bedst udførtes af degne eller præster. Og det var at “vise igen.” B. S. Ingemanns far var berømt for den kunst. Han kunne desuden mane, men det er en anden historie.
“At vise igen” betyder ganske enkelt, at den person, som er begavet med evnen, kan få stjålne ting til at vende tilbage til det sted, hvorfra de blev stjålet. Ærgerligt at den evne er gået tabt.
Skulle man ønske at vide sig 100% sikker mod enhver form for trolde-og hekseovergreb, så skulle man sige denne lange remse ( en slags bøn vel nærmest, men ikke optaget i nogen salme- eller bønnebog).
“Nu i Jesu Christi Navn, Du almægtige Abrahams Gud og Isaks Gud og Jacobs Gud, giv mig nu Naade og bevar mig naadeligen og bønhør mig naadeligen paa denne min Beden for Jesu Christi Skyld, som lod sig føde i en Oxestald blandt Kreaturer og Bæster, saa de maatte se ham; men se Du nu naadelig til os i vor Elendighed med vores Kreaturer og Bæster, Føl, Køer, Kalve, Faar, Svin, Gæs og med hvad Navn det nævnes kan, og Jordens Grøde og det naadeligen velsigne fra alle onde Øjne, som komme fra Djævelens og Troldmenneskers og deres Kunster med deres Trolddom; saa bedes Du, almægtige Gud, at Du vil være vor Skjold og Beskjærmelse og velsigne os fra alle de Troldmennesker og fra Djævelens Forgjørelse, som disse Kreaturer kan være paalagt, at de forbistrede Troldmennesker ikke skal have Magt i vore Huse og Gaarde, i hvad Materie det være kan, eller hvad Kulør det have kan; stat os bi med Din Hjælp og beskjærm os fra alle onde Mennesker og fra Djævelens Trolddomskunster, som Kreaturerne kan være paalagt af de forbandede Troldmennesker her i vore Huse og Gaarde, i hvad Maade det er gjort og med hvad Navn det nævnes kan og i hvad Materie det er, i Guld, Sølv, Staal, Kobber, Messing, Tin eller Bly, eller om det er udi Træ eller i nogen  aaben Revne indsat eller nogen Steder udi Husene indsat ude eller inde eller udi Gaarden eller Gaardens Grund eller Ejendom, Ager eller Eng, eller om det er Sten udi Huller indsat, eller om det er udi Jorden nedgravet, eller om det skulde være gjort i Ilden, Vinden eller i Vandet, i Diger eller paa Kirkegaarden, udi døde Menneskers Ben, indsat eller knøt i Knuder inde i Huset eller ude i Gaarden, da skal de selv opløse den Strop, o Herre Jesu Christ, for det Bånds Skyld, som Du selv blev bunden med, det baade Djævelen og Verden kunde frygte for det uskyldige Blod, som flød af dig paa Korset, og for Lammets Blod, som blev udstedt ( ?) imellem Templet og Alteret, og oplod Gud Faders Velsignelse, så fri og frels Dine i Jesu Christi Navn og alt det, som er bunden eller knøt i Husene eller i Gaarden, som kan være begravet eller nedsat til at fordærve Mennesker eller andre Kreaturer eller andre Ting med, som den tilhører, tag det selv Herre Jesu Christ for Din Pine og Døds Skyld, for Din Himmelfarts Skyld, hjælp, kjære Herre Gud, fra alle Troldmennesker og deres Fordærvelse!!!
Jo vist er tiden en anden, og vel beder vi ikke mere den slags bønner, selv om vore bønner er endnu ældre – og Gaardboe har vel ret, når han skriver, at oplysningen også kastede sit lys over den angst som mørket skjulte: det elektriske lys i første omgang, og derefter alle de andre nye fremskridt. Men lyset og fremskridtet jog alligevel ikke al overtro på flugt, og den åbnede jo heller ikke til en mere human verden: masseudryddelserne ved det skarpeste af alle lysene – atombomben over Hiroshima – kunne Gaardboe jo aldrig forestille sig, og han troede vel også, at menneskene ville blive bedre ved at få mere hældt i hovedet. Den store fremskridtstro, der herskerde i slutningen af 1800tallet blev hurtigt til tvivl og håbløshed – det handler de fleste romaner fra 10’erne og 20’erne om.
Og overtroen? – jo, jeg googlede lige hekse. Og aldrig har de floreret mere farverigt end nu – men vi frygter dem ikke mere – de er på alle måder blevet tandløse. Vi har fået andre ting at frygte.
Men her er så lige et lille udpluk fra en side:
Cyprianus – Netværk for Hekse i Danmark
Vær hilset. Vi byder dig velkommen til Cyprianus. En forening krydret med mystik og magi. Et sted for hekse, og andre sjæle i pagt med mystikken og magiens verden. Et sted for alle med naturen i centrum for magien og for livet. – Kort sagt et sted for og om hekse af en hver slags!.

Kom blot ind, og del dine eventyr med os på vores hyggelige side. Alle er velkomne, hvad enten du er heks, hedning eller bare interesseret i at møde og snakke med en heks.

Vores tanker og ideer deler vi også på vores debatforum, som er åbent for alle med respekt for sig selv og sine medmennesker. Må du nyde opholdet. Hvem ved? måske du bliver hængende 🙂 .

Velkommen!

– BestyrelsenSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *